0915000000

payafms@gmail.com

آدرس

صفحه اصلی اندازه گیری رطوبت خاک به روش وزنی

اندازه گیری رطوبت خاک به روش وزنی

اندازه گیری رطوبت خاک به روش وزنی
۱- به کمک ترازو، جرم یک ظرف خشک و تمیز ( Mc ) را اندازه گرفته و شماره ظرف و جرم آن باید روی فرم اطلاعات ثبت شود. ۲- خاک مرطوب را داخل ظرف قرار داده ۳- به کمک ترازو، جرم ظرف حاوی خاک مرطوب ( Mdc ) را اندازه گیری کرده و سپس ظرف حاوی خاک مرطوب را به مدت 24 ساعت در آون ‌قرار داده و با درجه حرارت 105 درجه سانتیگراد آن را خشک می کنیم.  درجه حرارت ۱05 درجه سانتیگراد از آنجایی انتخاب شده است که کمی از نقطه جوش آب بالاتر است.۴- پس از 24 ساعت ظرف حاوی خاک را از آون خارج کرده و توسط ترازو، جرم ظرف حاوی خاک خشک ( Msc ) را اندازه میگیریم.  اکثر ترازوها نسبت به تغییرات حرارتی غیر حساس هستند، بنابراین ظرف حاوی خاک خشک را می‌توان مستقیماً روی ترازو قرار داد. چنانچه ترازوی مورد استفاده، به درجه حرارت حساس باشد قبل از قراردادن نمونه خاک در ترازو می توان از یک دسیکاتور جهت رساندن دمای خاک خشک به دمای اتاق استفاده نمود.  محاسبات: درصد رطوبت (Mr ) خاک به عنوان جرم آب موجود در خاک ( Mw ) تقسیم بر جرم خاک خشک ( Ms ) تعریف شده و بر حسب \"درصد\" بیان می‌شود : که در آنMw : جرم آب موجود در خاک  Md: جرم خاک مرطوب Ms : جرم خاک خشک  Mc : جرم ظرف خالی Mdc : جرم ظرف بعلاوه خاک مرطوب  Msc : جرم ظرف بعلاوه خاک خشک Mr: رطوبت خاک